ივრია – ბრილიანტი – Iveria – Brilliant

1030

შშმ პირთა სიმღერის, ცეკვისა და ხელოვნების საერთაშორისო ფესტივალი – „ივერია – ბრილიანტი“ 2019 წლის 3-7 ოქტომბერი

ფესტივალი იმართება მესამედ

ფესტივალი ხორციელდება სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი, ცხუმ-აფხაზეთისა და ბიჭვინთის მიტროპოლიტი, უწმინდესი და უნეტარესი, ილია მეორის ლოცვა კურთხევით

ფესტივალის გენერალური თანაორგანიზატორი და პარტნიორი საქართველოს განათლების, მეცნიერებისა კულტურის და სპორტის სამინისტრო

პროექტის ხორციელდება ააიპ „სოციალური საწარმო განსაკუთრებული ჟურნალის“ მეშვეობით

პროექტი ხორციელდება „განსაკუთრებული ჟურნალის“ მხარდაჭერითა და ეგიდით, რომელშიც დასაქმებულნი არიან შშმ პირები და სხვა პროფესიონალი ჟურნალისტები. ჟურნალი გამოიცემა 2014 წლის 12 ივნისიდან, სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი, ცხუმ-აფხაზეთისა და ბიჭვინთის მიტროპოლიტი, უწმინდესი და უნეტარესი, ილია მეორის ლოცვა კურთხევით

მიზანი და ამოცანა

 1. შშმ პირთა მოძრაობის და საქართველოსა და ევროკავშირის ასოცირების ხელშეკრულების მუხლი #349-ის დ პუნქტის დაცვა და აღნიშნული  ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულება – განათლება, უფლებების დაცვა, სოციალური პრობლემების მოგვარება, დასაქმება, პოლიტიკურ-სოციალუირი და რელოგიური აღმსარებლობის;

(ამონარიდი ევროასოცირების ხელშეკრულებიდან) მუხლი 349

 • მეტად ინკლუზიური შრომის ბაზრებისა და სოციალური უსაფრთხოების სისტემების გაუმჯობესება, რაც აერთიანებს სოციალურად დაუცველ ადამიანებს, შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე და უმცირესობათა ჯგუფებს მიკუთვნებული ადამიანების ჩათვლით;
 • შშმ პირთა ცეკვის და სიმღერის საქართველოში და საერთაშორისო საზოგადოებაში პოპულარიზაცია და განვითარება;
 • შშმ პირთა სხვადასხვა ხელოვნების სფეროების საქართველოში და საერთაშორისო საზოგადოებაში პოპულარიზაცია და განვითარება;
 • შშმ პირთათვის და ასევე დანარჩენი საზოგადოებისთვის საქართველოში და საერთაშორისო საზოგადოებაში განათლების (ინკლუზიური განათლების) და უნარების ამაღლება;
 • შშმ პირთა საქართველოში და საერთაშორისო საზოგადოებაში უფლებების დაცვა;
 • შშმ პირთა ხელოვნების საქართველოში და საერთაშორისო საზოგადოებაში დასაქმება;
 • შშმ პირებისთვის სრული ინტეგრირებული გარემოს შექმნა;
 • შშმ პირთა ფესტივალებისა და კონკურსების განვითარება და პოპულარიზაცია.

საფესტივალო-საკონკურსო პროგრამა

 1. ყოველმა მომღერალმა საკონკურსოდ უნდა წარმოადგინოს ერთი სიმღერა;
 2. ყოველმა მომღერალმა უნდა იმღეროს მინუს ფონოგრამით, ცოცხალი შესრულებით;
 3. ფონოგრამა გამოგზავნილ უნდა იქნეს წინასწარ შემდეგ მისამართზე: chiaberashvili@gmail.com და ასევე თან უნდა იქონიოს CD დისკის ან (USB) ფლეშკის საშუალებით ან ცოცხალი შესრულება საკუთარი ინსტრუმენტებით;
 4. მომაწილეს უფლება აქვს გალაკონცერტზე იმღეროს იგივე ან სხვა სიმღერა;
 5. სიმღერის ქრონომეტრაჟი არ უნდა აღემატებოდეს 5:00 წუთს;
 6. ჟიური შედგება კენტი წევრისგან;
 7. ჟიურის წევრი იქნება საქართველოს წარმომადგენლებიც და ასევე მონაწილე, უცხო ქვეყნის წარმომადგენლებიც (სამართლიანი გადაწყვეტილებისთვის);
 8. შესაძლოა იმღეროს გუნდმა, ანსამბლმა, როგორც მონაწილემ;
 9. გალაკონცერტზე ყველა მონაწილე სცენაზე მღერის „ივერია – ბრილიანტის“ ჰიმნს (სიმღერა გადაეცემათ და წინასწარ დაეგზავნებათ ლათინური ასოებით დაწერილი ქართული ტექსტები, ასევე ქართულად);

ფესტივალის გამარჯვებულთათვის

 1. ფესტივალის გამარჯვებული მიიღებს საგზურს (მონაწილეობის უფლებას) ისევ საქართველოში, 2019 წლის ნოემბრიდან გასამართ კონკურსზე, რომელიც იქნება დამოკიდებული მესიჯებზე და ზარების რაოდენობაზე.
 2. ყველა მონაწილეს ექნება სატელეფონო სპეციალური ნომერი, რომლიც მიხედვითაც დააგროვენებ ხმებს და გამოვლინდება გამარჯვებული.
 3. კონკურსი დასრულდება 2020 წლის თებერვლის ბოლოს.
 4. კონკურსი წარიმართება სატელევიზიო და ინტერნეტ საშუალებით, წინასწარი ვიდეო ჩანაწერებით;
 5. კონკურსის მონაწილე მიიღებს ფასიან საჩუქრებს და სხვა მნიშვნელოვან ჯილდოებს;
 6. კონკურსის მონაწილე და ორგანიზატორი ვალდებულია დაიცვას კონფედენციალურობა, რომელი პირობებიც გაწერილი იქნება შემდგომ ხელშეკრულებაში;
 7. სხვა დეტალები ცნობილინ გახდება კონკურსანტის გამარჯვების შემთხვევაში;

ჟიურის წევრი შესაძლოა იყოს

 1. კლასიკური მუსიკის ცნობილი სპეციალისტი;
 2. თანამედროვე მუსიკის კომპოზიტორი;
 3. ხალხურის (ფოლკლორის) სიმღერის სპეციალისტი;
 4. საზოგადო მოღვაწე;
 5. ცნობილი მომღერალი ან ხელოვანი;
 6. პოლიტიკოსი
 7. ერთი ხმის უფლება;
 8. ხმის გადაცემის უფლება არ აქვს ჟიურის წევრს;
 9. ხმის არმიცემის უფლება აქვს ჟიურის წევრს;
 10. მოწვეული ქვეყნის წარმომადგენელი;
 11. შეფასება ხდება ათბალიანი ქულათა სისტემით – 1 მინიმალური შეფასება, – მაქსიმალური შეფასება 10 ქულა;
 12. ჟიურის უფლება აქვს აირჩიოს და დააჯილდოვოს სპეციალური პრიზით მისი რჩეული, რომელმაც, შესაძლოა, ვერ გაიმარჯვოს კონკურსში;
 13. ჟიურის გადაწყვეტილების გახმაურება აკრძალულია გალაკონცერტამდე ანუ ვიდრე არ გამოცხადდება სცენაზე გამარჯვებული;
 14. ჯიურის მუშაობისა და შეთანხმებები რჩება კონფედენციალურად;
 15. ჟიურის ყოველ წევრს უფლება აქვს სცენაზე დააჯილდოვოს ერთი გმარჯვებული;

p.s ფესტივალის საიმიჯო-სარეკლამო პოსტერებს (ფოტო-მასალას) მალე სხვა მრავალი ქვეყანა დაემატება!

International Festival of Song, Dance and Art for Persons with Disabilities – “Iveria – Brilliant”

The festival is being held for the third time

The festival is celebrated with the blessing of Catholicos Patriarch of All Georgia, Metropolitan of Tskhum-Abkhazia and Bichvinta, His Holiness and Beatitude, Ilia II

General Co-organizer and Partner of the Festival Ministry of Education, Science, Culture and Sport of Georgia

The project is implemented through the National Social Enterprise Special Magazine

The project is implemented under the auspices and auspices of the Special Magazine, which employs people with disabilities and other professional journalists. The magazine is published from June 12, 2014, by the Catholicos Patriarch of All Georgia, His Holiness and Beatitude Metropolitan of Tskhum-Abkhazia and Bichvinta, with the blessing of Ilia II.

October 3-7, 2018, Georgia, Tbilisi

Purpose and task

1. Observance of Article 349 (d) of the Movement for Persons with Disabilities and the Association Agreement between Georgia and the European Union and fulfillment of the obligations assumed under this Agreement – education, protection of rights, resolution of social problems, employment, political-social and religious beliefs;

(Excerpt from Euroconference Agreement) Article 349

(a) Improving inclusive labor markets and social security systems, bringing together vulnerable people, people with disabilities and minorities;

2. Promotion and development of dance and song for people with disabilities in Georgia and in the international community;

3. Promotion and development of various arts areas for persons with disabilities in Georgia and in the international community;

4. Enhancement of inclusive education and skills for persons with disabilities and for the rest of society in Georgia and in the international community;

5. Protection of rights of persons with disabilities in Georgia and in the international community;

6. Employment of persons with disabilities in Georgia and in the international community;

7. Creating a fully integrated environment for people with disabilities;

8. Development and promotion of festivals and competitions for people with disabilities.

Festival-Competition Program

1. Each singer must submit one song for the competition;

2. Every singer should sing minus the phonogram, live performance;

3. The phonogram must be sent in advance to iveriabrilliant@gmail.com and must be accompanied by a CD or (USB) flash drive or live performance with your own instruments;

4. The performer has the right to sing the same or another song at the gala concert;

5. The song duration shall not exceed 5:00 minutes;

6. The jury shall consist of a member of the Council;

7. The jury shall be represented by representatives of Georgia as well as participants, representatives of foreign countries (for fair judgment);

8. The choir, ensemble, as a participant may sing;

9. Sings the song “Iveria – Brilliant” to all participants at the gala concert (the song will be delivered and pre-sent Georgian texts written in Latin letters as well as in Georgian);

For the winners of the festival

1. The winner of the festival will receive a ticket (eligible to participate) again in Georgia from November 2019, depending on the message and the number of calls.

2. All participants will have a special telephone number indicating the number of votes they receive and the winner will be identified. The competition will end at the end of February 2020.

3. The competition will be conducted via television and internet, with video recordings;

4. The winner of the competition will receive paid gifts and royalties;

5. Contestants will receive paid prizes and other important prizes;

6. The Bidder and the Organizer shall be bound by the confidentiality of the terms set out in the subsequent Agreement;

7. And other details will be known in case of victory;

p.s Many more countries will soon be added to the festival’s promotional image (photo material)!